آیین نامه مجتمع های آموزشی وپرورشی شهری
ساعت ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٩   کلمات کلیدی:
آیین نامه مجتمع های آموزشی و پرورشی
 

مصوبه هشتصدو چهل و یکمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ17/3/1390

موضوع:آیین نامه مجتمع های آموزشی و پرورشی

مقدمه:

در راستای تحقق اهداف سند تحول راهبردی نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران مصوب هشتصدو بیست و ششمین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش مورخ 2/5/89 آیین نامه مجتمع های آموزشی و پرورشی به شرح ذیل تصویب می شود.

ماده 1- تعریف:

مجتمع آموزشی و پرورشی به مجموعه ای از واحدهای آموزشی وپرورشی دولتی همجوار (در این آیین نامه مدارس تابعه نامیده می شود) در یک منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش اطلاق می‌شود که به طور متوالی و پیوسته و با مدیریت واحد درتمام دوره های تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) و در یک جنسیت برابر مفاد این آیین‌نامه و سایر مقررات فعالیت می‌کند.

تبصره1- مجتمع آموزشی و پرورشی می تواند شاخه ها و رشته های دوره متوسطه اعم از نظری، فنی و      حرفه ای و کاردانش را به صورت تلفیقی ارائه نماید.

تبصره 2- تشکیل مجتمع حداقل با دو مدرسه تابعه و در دو دوره تحصیلی متوالی بلامانع است مشروط بر آنکه در سال های بعد، مجتمع شامل هر سه دوره تحصیلی شود.

تبصره3- مدارس خاص دولتی(نمونه دولتی، شاهد، ایثاگران و استعدادهای درخشان و....) با هم نوع خود و با رعایت سایر مقررات مربوط می توانند به صورت مجتمع فعالیت ‌نمایند.

تبصره4- ایجاد مجتمع های آموزشی و پرورشی مدارس غیر دولتی با رعایت مقررات مربوط بلا مانع است.

تبصره 5- مجتمع آموزشی و پرورشی روستایی و عشایری برابر آیین نامه خاص خود تشکیل و فعالیت می کند.

تبصره 6- مدارس ضمیمه به عنوان یک واحد مستقل آموزشی وپرورشی محسوب نمی شود.

ماده 2- اهداف:

1- ارتقای کیفیت تعلیم وتربیت در مدارس با استمرار و توالی فعالیت های آموزشی و پرورشی در دوره های مختلف تحصیلی مبتنی بر مفاد سند تحول راهبردی و اهداف مصوب دوره های تحصیلی،

 

2- فراهم آوردن زمینه  شناخت کامل و جامع دانش آموزان در طولانی مدت و ایجاد هماهنگی و همسویی فزونتر در ارائه خدمات آموزشی و پرورشی به ایشان،

3- ارتقای شرایط کاری و صلاحیت حرفه ای معلمان، تبادل تجربیات و افزایش بهره وری و ترویج فرهنگ کارگروهی معلمان،

4- استمرار مدیریت، یکپارچگی و هم افزایی در مدیریت مدارس و استفاده بهینه از منابع انسانی و مالی و تجهیزاتی آنها،

5- تسهیل امر نظارت و هدایت فعالیت های آموز شی و پرورشی،

6- شناخت دقیق خانواده ها و تقویت نقش متقابل خانواده و مدرسه در فرآیند تربیت دانش آموزان،

7- افزایش اقتدار و هویت مدرسه و ارتقای نقش آن به عنوان کانون تربیتی محله در سطح محلی و منطقه‌ای. ماده 3- ارکان مجتمع:

الف- مدیر مجتمع:

مدیر مجتمع به عنوان رهبر آموزشی و پرورشی و نماینده آموزش وپرورش با رعایت ماده 5 این آیین‌نامه از سوی رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه انتخاب و برای مدت 5 سال منصوب می شود. مدیر مجتمع نسبت به کلیه ی امور مجتمع و مدارس تابعه آن مسئولیت یکسان داشته و وظایف زیر را به عهده خواهد داشت:

1- ایجاد هماهنگی و همسویی بین اهداف و برنامه های مدارس تابعه و برنامه ریزی برای تحقق اهداف و ارتقای کیفیت آموزشی وپرورشی مدارس تابعه مبتنی بر مبانی تعلیم و تربیت اسلامی،

2- برنامه ریزی برای استفاده بهینه مدارس تابعه مجتمع از نیروهای انسانی، امکانات وتجهیزات و منابع یکدیگر،

3- سیاستگذاری و هماهنگی فعالیتهای علمی، فوق برنامه و اردوهای دانش آموزی در مدارس تابعه به ویژه آموزش قرآن و اقامه نماز،

4- برنامه ریزی برای توسعه دوره های تحصیلی بر اساس مقتضیات و نیازهای محلی و اعلام آن به اداره آموزش وپرورش منطقه،

5- نیازسنجی علمی کارکنان مجتمع و برنامه ریزی برای برگزاری نشست های علمی و آموزش ضمن خدمت و دانش افزایی ایشان،

6- نظارت و ارزیابی امور آموزشی و پرورشی، اداری و مالی مدارس تابعه و اتخاذ تدابیر تعالی بخش بر اساس نتایج حاصله،

7- ارزشیابی از عملکرد مدیران مدارس تابعه و برنامه ریزی برای ارتقای صلاحیت های حرفه ای و مهارت رهبری آموزشی آنها،

8- اجرای مصوبات شورای مجتمع و تلاش برای ارتقای مدارس تابعه به سطحی برتر در منطقه و استان در ابعاد آموزشی و تربیتی،

9- مشارکت در تدوین برنامه سالانه مدارس تابعه ونظارت بر حسن آنها،

10- انجام اموری که عنداللزوم از سوی آموزش و پرورش به مدیران مجتمع واگذار می شود.

تبصره- انجام مکاتبات،گزارش ها و پیگیری های اداری مدارس تابعه با اداره آموزش و پرورش منطقه مربوط و ارجاع بخشنامه ها به مدارس تابعه با مدیر مجتمع خواهد بود و لیکن اطلاع رسانی آن به افراد ذی‌نفع، برعهده مدارس تابعه است.

ماده4- به هر مجتمع دولتی یک نفر به عنوان‹ مدیر مجتمع›[1] اختصاص می‌یابد که در یکی از مدارس تابعه مستقر می شود.

ماده5- شرایط احراز مدیر مجتمع به شرح زیر است:

1- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد (ترجیحا در رشته های علوم تربیتی)،

تبصره- در مناطقی که به دلیل شرایط خاص، کمبود نیروی انسانی وجود دارد با موافقت مدیر کل آموزش و پرورش استان می‌توان از افراد واجد شرایط دارای مدرک تحصیلی لیسانس استفاده نمود.

2- دارا بودن حداقل 5 سال سابقه خدمت موفق آموزشی و پرورشی و برخوردار از نگرش علمی، خلاق و تعالی جویانه به فرایند تعلیم و تربیت،

3- دارا بودن توان و سابقه مدیریتی موفق در مدارس و برخوردار از روحیه مشارکت پذیری و کار گروهی.

تبصره- شرایط  فوق جایگزین بند ب شرایط اختصاصی مندرج در مصوبه شرایط احراز مدیریت مدارس       می شود و سایر شرایط مندرج در مصوبه مذکور برای مدیران مجتمع به قوت خود باقی است.

ماده6- ارکان مدارس تابعه مطابق آیین نامه اجرایی مدارس همانند سایر مدارس خواهد بود؛ لیکن مدیر مجتمع برای ایجاد هماهنگی بیشتر و هم افزایی ارکان مدارس می تواند نشست‌های مشترکی را بین ارکان مدارس تابعه برگزار کند. .

ب- شورای مجتمع:

به منظور سیاست گذاری و تعیین چارچوب کلی برنامه های دراز مدت و سالانه مجتمع و مشارکت مدیران و مسئولان در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری های مجتمع، شورای مجتمع با ترکیب و وظایف زیر تشکیل می شود:

1- ترکیب اعضا:

1-1- مدیر مجتمع آموزشی و پرورشی به عنوان رئیس شورا

2-1- مدیران هر یک از مدارس تابعه

3-1- رؤسای انجمن های اولیا و مربیان هر یک از مدارس تابعه

4-1- نماینده شورای معلمان هر یک از مدارس تابعه

تبصره 1- دبیر شورای مجتمع از بین اعضا توسط رئیس شورا انتخاب می شود

تبصره2- شورای مجتمع حداقل هر ماه یک بار با دعوت رئیس شورا تشکیل می شود .جلسات شورا  با شرکت حداقل دو سوم اعضای شورا رسمیت می یابد و تصمیمات آن در حدود اختیارات و مقررات با آرای اکثریت اعضای حاضر معتبر است.

تبصره 3- رئیس شورا می تواند از نماینده شورای دانش‌آموزی، اولیا دانش‌آموزان، صاحب‌نظران و افراد        ذی ربط بر حسب مورد برای شرکت در جلسات شورای مجتمع دعوت نماید.

2- وظایف و اختیارات شورا:

1-2- بررسی و تصویب برنامه دراز مدت و سالانه مجتمع و مدارس تابعه به پیشنهاد مدیر مجتمع،

2-2- فراهم آوردن امکانات و شرایط لازم برای تحقق اهداف و برنامه های آموزشی و پرورشی،

3-2- پیش بینی برنامه های لازم برای تعمیق باورهای دینی و اعتقادی دانش آموزان، گسترش فعالیت‌های قرآنی، فرهنگی، هنری، ادبی و ورزشی و ارتقای سطح سلامت روحی و روانی آنها و بهداشت مدارس و نظایر آن،

4-2- فراهم آوردن زمینه مشارکت دانش آموزان در فعالیت های تربیت اجتماعی و نیز برنامه های آموزشی و تربیتی و پژوهشی مدارس،

5-2- بررسی فعالیت شوراهای مدارس تابعه و ارایه راهکارهای بهبود عملکرد آنها برای استفاده بهینه از مشارکت معلمان، دانش آموزان و خانواده ها در طرح ها و برنامه های مدارس،

6-2- بررسی و تصویب برنامه ها برای استفاده بهینه مدارس تابعه از نیروهای انسانی، امکانات و تجهیزات و منابع یکدیگر ،

7-2- بررسی و تصویب طرح‌ها و برنامه ها در جهت شناسایی و جذب افراد لازم التعلیم و بازمانده از تحصیل در دوره‌های مختلف تحصیلی و در محدوده جغرافیایی مجتمع،

8-2- بررسی برنامه های نیازسنجی علمی کارکنان مجتمع و برنامه ریزی برای توانمند سازی و اجرای                 آموزش های مورد نیاز آنها و برگزاری نشست های علمی با رعایت مقررات مربوط،

9-2- جلب مشارکت‌های مردمی و کمک‌های خیرین و نیکوکاران و نهادهای غیردولتی به ویژه انجمن‌های اولیا و مربیان.

10-2- بررسی، تصویب و نظارت بر فعالیت های علمی، فوق برنامه و اردوهای دانش آموزی برابر دستورالعمل های مربوط،

11-2- برنامه ریزی و تصویب آموزش های خانواده در مدارس تابعه مجتمع،

12-2- برنامه ریزی جهت توسعه محلی و منطقه ای و تعامل اثر بخش و مفید مجتمع با مراکز مذهبی، علمی و پژوهشی منطقه.

تبصره- اداره آموزش وپرورش منطقه یا ناحیه می تواند، انجام امور قابل تفویض از جمله برگزاری دوره های ضمن خدمت، برنامه ریزی و تشکیل کلاسهای جبرانی و فوق‌ برنامه، امتحانات هماهنگ منطقه‌ای دوره های تحصیلی مدارس تابعه (اعم از طراحی سوال، تکثیر ، ارسال و نظارت) و برخی از وظایف کمیسیون خاص ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی (به شرح پیوست) ‌را به شورای مجتمع تفویض نماید.

ماده 7- مدارس تابعه از نظر فعالیت های آموزشی، پرورشی، اداری و منابع مالی در چارچوب مفاد این      آیین نامه زیر نظر مدیر مجتمع اداره می شوند.

ماده 8- امور اداری مجتمع‌:

1- گواهینامه های تحصیلی دوره های تحصیلی علاوه بر مراجع قبلی باید به تأیید و امضای مدیر مجتمع نیز برسد که لازم است مراتب در نمون برگ مدارک مذکور اصلاح شود.

2- بررسی و انسداد دفاترآمار و ارزشیابی تحصیلی و تربیتی ( امتحانات) مدارس تابعه توسط مدیر مجتمع به عنوان نماینده اداره آموزش و پرورش انجام می شود.

3- ارزشیابی مدیر مجتمع براساس ضوابط و مقررات مربوط توسط اداره آموزش و پرورش انجام می‌شود.

4- دانش‌آموزان ثبت نام شده در مجتمع می توانند با رعایت سایر شرایط تا پایان دوره متوسطه در مجتمع ادامه تحصیل دهند.

5- مجتمع آموزشی و پرورشی دارای مهر مستقلی خواهد بود که در مکاتبات وانجام امور اداری از آن استفاده می شود.

6- هر یک از مدارس تابعه مهر مستقلی خواهند داشت که نام مجتمع و مدرسه تابعه درآن درج شده است.

ماده9– امور مالی مجتمع:

1- مجتمع دارای یک حساب بانکی متمرکز خواهد بود که با دو امضا از سه امضا (مدیر مجتمع به عنوان امضای ثابت- نماینده مدیران مدارس تابعه به نمایندگی از دیگر مدیران و نماینده رؤسای انجمن های اولیا و مربیان مدارس تابعه) قابل برداشت است.

2- کمک های اولیای دانش آموزان، شوراهای آموزش وپرورش استان و شهرستانها و اعتبارات متمرکز حوزه ستادی و سرانه دانش آموز ان مدارس تابعه و..... به حساب متمرکز مجتمع واریز می شود.

3- وجوه واریزی به حساب متمرکز مجتمع، متناسب با تعداد دانش‌آموزان، برنامه های سالانه، میزان محرومیت و...... در چارچوب مقررات و شاخص‌های مربوط، به پیشنهاد مدیر و تصویب شورای مجتمع در اختیار مدارس تابعه قرار می گیرد.

تبصره- کمک های مردمی خاص هر مدرسه در سر فصل جداگانه ای ثبت و درهمان مدرسه هزینه می شود..

4- هزینه های مربوط به برنامه های مشترک مدارس تابعه و یا خرید ملزومات و تجهیزات به صورت متمرکز براساس آیین نامه مالی مدارس و از محل حساب بانکی مجتمع انجام می شود.

5- مسئولیت نظارت برعملکرد و رسیدگی مالی مجتمع به عهده اداره آموزش و پرورش منطقه مربوط               می باشد.

سایر موارد:

ماده10- مدیر مدرسه تابعه بر اساس شرایط احراز مدیریت مدارس (مصوب شورای عالی آموزش و پرورش) توسط مدیر مجتمع برای تأیید و صدور ابلاغ به اداره آموزش و پرورش منطقه پیشنهاد می شود.

ماده11- عنوان مدیر مدارس تابعه به ‹ معاون مجتمع و مدیر مدرسه› تغییر یافته و براساس شرح وظایف مندرج درآیین نامه اجرایی مدارس (به استثنا وظایفی که در این آیین نامه به مدیر مجتمع واگذار شده است) انجام وظیفه خواهد نمود.

ماده12- معاون یا معاونان مدرسه تابعه توسط مدیر مدرسه مربوط پیشنهاد و پس از تأیید مدیر مجتمع برای تأیید و صدور ابلاغ به اداره آموزش و پرورش منطقه معرفی می شود.

ماده13- سازمان نوسازی و تجهیز مدارس موظف است در شهرها به ویژه در مناطق پرجمعیت، ساخت و ساز فضاهای آموزشی و پرورشی را با معماری اسلامی – ایرانی و در قالب مجتمع (مرکب از دوره های مختلف تحصیلی ) که از نظر فضای فیزیکی مستقل و کاملا در مجاور هم باشند، طراحی و اجرا نمایند.

ماده14- به منظور شناسایی و شکوفایی استعداد های دانش آموزان و هدایت تحصیلی و تربیتی ایشان و ارائه خدمات  مشاوره ای مطلوب بر حسب ویژگی های آنان، فرایند و عملکرد تحصیلی هریک از دانش آموزان در طول دوران تحصیل با رعایت اصول تربیتی ثبت می شود. دستور العمل این بند حداکثر ظرف مدت شش ماه  توسط وزارت آموزش و پرورش تدوین و ابلاغ خواهد شد.

ماده15- پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش موظف است گزارش ارزشیابی این آیین نامه را دو سال پس از اجرای  آن به شورای عالی آموزش وپرورش ارائه نماید.

ماده16- مواردی‌که در این آئین نامه به آن اشاره نشده است مطابق با مصوبات شورای‌‌عالی و دستورالعمل های وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.

 

موضوع : آیین نامه مجتمع های آموزشی و پرورشی شهری در هشتصد و چهل و یکمین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش تاریخ17/3/1390 به تصویب رسید.

مهدی نوید                                                                          حمیدرضا حاجی بابایی

دبیر شورا                                                                                  رییس جلسه

 

آیین نامه مجتمع های آموزشی و پرورشی مورد تایید است

محمود احمدی نژاد

رییس جمهور و رییس شورای عالی آموزش و پرورش

 

 

 

 

 

مصادیق اختیارات کمیسیون خاص ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی قابل تفویض به شورای مجتمع(موضوع تبصره ذیل وظایف و اختیارات شورای مجتمع)

 

1- صدورمجوز ثبت نام درمدرسه بدون حضور در کلاس براى دانش آموزى که به‏علت بیمارى خاص قادر به حضور درکلاس نمى‏باشد.

2- ایجاد تسهیلات براى برگزارى امتحان به صورت چندگزینه‏اى ،املاء صحیح غلط ، دادن وقت  ‏اضافى، جایگزین کردن نمره بخش کتبى به جاى شفاهى یا بالعکس درامتحانات داخلى باتوجه به شرایط خاص جسمانى افراد (اختلالات حرکتى ، ناسازگار بدنى، عدم تعادل  بدنى ) به  تشخیص  پزشک معتمد.

4- صدور مجوز برگزارى ‏امتحان ‏در خارج‏ از مدرسه ‏از دانش‏آموزى‏ که ‏به ‏تشخیص‏ پزشک‏ معتمد قادر به حضور در جلسه ‏امتحانى مدرسه‏ نیست و امتحان‏ مربوط به ‏صورت‏ نهایى‏ برگزار  نمى‏شود.

4ـ صدورمجوز اخذ امتحان پیش از موعد در دروسى که امتحانات آنها بصورت نهایى نیست، حداکثر یکماه  قبل از شروع امتحانات پایانى از دانش آموزى که به ضرورت به ‏اتفاق والدین خود به خارج از کشور عزیمت خواهدکرد.

5- صدور مجوز ثبت نام ازدانش آموزى که به دلایل موجه قبل ازشروع سال یا نیمسال تحصیلى موفق به ثبت نام نشده است.

6- صدور مجوز اخذ امتحان از دانش آموزانى که امتحانات آنها به علل مختلف از قبیل حوادث غیرمترقبه  و بلایاى طبیعى برگزار نشده و یا اوراق امتحانى آنان مفقود یا معدوم گردیده است در اولین  فرصت و حداکثر تا یکماه پس از پایان ایام امتحانات در دروسى که امتحان آنها به صورت داخلى برگزارمى‏شود.

7- صدور مجوز انتقال از یک مدرسه به مدرسه دیگر در همان منطقه یا از یک منطقه به منطقه  دیگر برای دانش آموزان متقاضی انتقال پایه های اول تا چهارم ابتدایی و اول و دوم راهنمایی  تحصیلی حداکثر تا یک هفته قبل از شروع امتحانات پایانی

8- تمدید مهلت ارائه مدارک هویتى و تحصیلى دانش آموزى که به استناد ماده 33 آیین نامه اجرایى مدارس به صورت مشروط ثبت نام شده ‏است تا قبل از شروع امتحانات نوبت اول

9- صدور مجوز ثبت نام و ادامه تحصیل تا پایان سال تحصیلی برای دانش آموزان فاقد شناسنامه  دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی و همچنین تمدید رأی ثبت نام وادامه تحصیل آنان در سال های آتی در صورت عدم ارائه شناسنامه (تسلیم هرنوع گواهی یا مدرک تحصیلی منوط  به ارائه اصل شناسنامه است)

 [1] - با توجه به تجمیع واحدهای آموزشی  و امکان استفاده بهینه از تعداد نیروهای انسانی موجود مدارس، در سرجمع  نیروی انسانی مجتمع،  افزایشی  ایجاد نخواهد شد.